നിയമപാലകർക്ക് മഴയത്തും വെയിലത്തും സംരക്ഷണം ഒരുക്കി അൽസലാമ കണ്ണാശുപത്രി…!

alsalama admin News