أخبار & أحداث

أخبار & أحداث

أخبار

നിയമപാലകർക്ക് മഴയത്തും വെയിലത്തും സംരക്ഷണം ഒരുക്കി അൽസലാമ കണ്ണാശുപത്രി...!
الدكتور. محمد فحيم ف. ك, استشاري سابق في الجلوكوما أخصائي, جراح فاكو من مستشفى آرافيند للعيون, تتولى المسؤولية في مستشفى السلامة للعيون.

الدكتور. محمد فحيم ف. ك, استشاري سابق في الجلوكوما أخصائي, جراح فاكو من مستشفى آرافيند للعيون, تتولى المسؤولية في مستشفى السلامة للعيون.

  الدكتور. محمد فحيم , استشاري الجلوكوما المتخصص تولى المسؤولية في مجموعة السلامة من المؤسسات مع تأثير من 02 شباط/فبراير 2021. الدكتور. محمد فهيم من ذوي الخبرة في أوجهالمول[...]
كوفيد 19 വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേസമയം നൽകുമോ?

كوفيد 19 വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേസമയം നൽകുമോ?

  استنادا إلى توافر اللقاحات, اختارت حكومة الهند مجموعات ذات أولوية للتطعيم بسبب ارتفاع درجة التعرض للخطر. المجموعة الأولى تضم العاملين الصحيين[...]
تهانينا دفعه بصريات 2014-18. نتمنى لكم كل النجاح
برنامج التوعية البصرية في داروننجاث HSS كاروفاراكوند